Categorie: Column

Overzicht van de Column artikelen.

2008 Sterke vrouwen in spagaat

Rita: sterke vrouw in spagaat!

Sterke vrouwen willen eigenlijk helemaal niet in de belangstelling staan. Sterke vrouwen gaan voor de inhoud, de binnenkant en niet voor de buitenkant. Sterke vrouwen vinden het eigenlijk zonde van hun tijd om al die aandacht en energie te besteden aan de buitenkant, praatjes, Networks, window dressing, vriendelijk knikken, glimlachen e.d. Sterke vrouwen willen geen product verkopen. Sterke vrouwen geloven ergens in, gaan ergens voor, een product, dienst of what ever. Sterke vrouwen willen faciliteren dat “het” zichzelf verkoopt. Sterke vrouwen zijn niet op zoek naar publiek en applaus.

Als opvoeder stelt de sterke vrouw het kind centraal en sluit aan bij het unieke, geeft vertrouwen zodat het kind zich veilig en vrij voelt om keuzes te maken. Als leidinggevende stelt zij zich op als coach zoals in 2008 Kruistocht in spijkerbroek. Zij stimuleert en ondersteunt opdat medewerkers kunnen groeien, ontwikkelen en zich vrij voelen om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. De sterke vrouw heeft er vertrouwen in dat medewerkers de eigen boontjes kunnen doppen, zit hen niet in de nek en vertrouwt er op dat de juiste informatie bij haar komt als zij in actie moet komen. Als politicus stelt zij de burger centraal, de democratie, de burger die zich vrij moet voelen om te kiezen en mee te doen. Natuurlijk heeft de sterke vrouw een mening, stelt kaders en grenzen maar uiteindelijk is zij instaat zich op te stellen ten dienste van.

Sterke vrouwen worden niet gevonden. Sterke vrouwen, dienende leiders worden niet gezien. Dienende leiders stellen zich immers achter de boodschap, de inhoud en hun mensen op. Zij staan er achter en zijn daardoor niet zichtbaar. Sterke vrouwen geven het applaus aan hun mensen.

Willen sterke vrouwen gevonden worden dan moeten zij zich gaan profileren. De sterke vrouw steekt echter het liefst de middelvinger in de lucht. De sterke vrouw zit in een spagaat. Er wordt van haar verwacht dat zij zich profileert, dat zij van zich laten horen en aanwezig is. Als de sterke vrouw uiteindelijk besluit zich te gaan profileren dan komt er een enorme kracht vrij. Als bij een tsunami.

Geschrokken van zoveel kracht wordt het vergroot glas er opgelegd. Alles wordt gedaan om de kracht van de sterke vrouw aan banden te leggen. Allerlei non-argumentaties komen op tafel. Ze was amper op de vergaderingen de laatste tijd, het nieuws op de site is oud, onzichtbaar de laatste maanden, oneliners, niet duidelijk, de make up, het decolleté, over-dressed als de koningin, under-dressed te casual, lengte van het rokje, de kleur van het jasje, kapsel, de schoenen, stemgeluid, toonzetting, haar op de tanden, bitch … Overal valt wat van te zeggen.

Nee, neem dan onze mannen, allen keurig in donker pak, bang om uit de toon te vallen, riem en keurig gepoetste schoenen in dezelfde kleur, de das speld is uit, denk vooral aan de kleur van uw sokken en de sokken mogen ook niet te kort zijn. Allemaal geleerd op de cursus personal styling. Maak niet de fout door naar een dergelijke cursus te gaan. Daar is nl. niets personals aan. Ze leren je hoe je je moet voegen in het beeld wat het bedrijf wil uitstralen. Dus hoe je je aan moet passen aan bv. het beeld van grijze muizen, groene kikkers, schreeuwende papagaaien, grauwe reigers.

Enerzijds wil de sterke vrouw dienend zijn aan de inhoud, dat waarvoor ze staat en gaat en wil ze zichzelf niet profileren. Anderzijds moet de sterke vrouw zich wel profileren om gevonden te worden en zo de aandacht weer te richten op de inhoud.

Rita: Sterke vrouw in spagaat


11-06-2010

Spagaat uitgescheurd

De druk is te veel geworden, Rita heeft haar borsthaar afgeschoren, Rita glad en glibberig, Rita is zich zelf verloren, Rita zal toch niet worden herboren binnen Politiek Vals en Venijnig … ?

2008 Glen Mills

Beste Glen Mills

Problemen met je verblijfstatus. Onvoldoende ingeburgerd. Te hard, te ondoorzichtig, te fysiek. Er wordt geopperd dit op te lossen door jou gesloten te plaatsen. In een gesloten inrichting is een machtsgevoelig en hiërarchisch systeem blijkbaar minder erg. Het gaat om wetten, regels en procedures. Hier gaan we ver in. We vinden het van belang om de rechten en belangen van minderjarigen te waarborgen. We doen alles voor een veilig leef- en behandelklimaat. We evalueren en stellen het aanpassen van wetten, toelichtingen en regelingen centraal. We proberen opvoeden en behandelen te persen in juridische en wiskundige voorschriften. De samenleving moet maakbaar worden.

Hoezo uniek kind centraal? Hoezo recht op doorzichtig behandelplan op maat? Hoezo mensenwerk? De deur waar de jongere binnenkomt, is belangrijker dan de jongere zelf. Is je gedrag ingewikkeld maar ben je nog uit de handen van de politie gebleven dan volg je de civiele weg naar jeugdzorg. Ben je (zo dom geweest om) in de handen van de politie te komen dan volg je de strafrechtelijke weg. Jeugdzorg en justitie nemen verantwoordelijkheid voor de inburgering van deze jongeren. Twee wegen die naar het paradijs moeten leiden.

Jij, Glenn Mills, bent er nu verantwoordelijk voor dat het goed komt. Jij moet deze jongeren tot keurige burgers vormen. Wij geven met wetten, toelichtingen en regelingen de kaders aan waarbinnen jij dit moet doen. En als de jongere toch weer de fout in gaat is het jouw schuld. Jij hebt het dan niet goed gedaan. We gaan er vanuit dat jij alles wat in jaren is ontstaan bij deze jongeren, alles wat zij tegen komen in de samenleving kan beïnvloeden, opdat het goed gaat. Wil je je witte streep niet inruilen voor een muur, past dat niet in de methodiek? Je zult moeten kiezen of open en handjes op de rug of gesloten met de mogelijkheid fysiek in te grijpen. Wil jij voor de jongere kiezen? Methodiek ? Behandeling op maat?

Sterkte met inburgeren!

Heropvoedingskampen voor jongeren werken vaak averechts

11 juli 2008 (Op site NJI rapport te downloaden)

Behandeling in heropvoedingskampen en internaten verhoogt de kans dat delinquente jongeren opnieuw de fout ingaan. Dat blijkt uit het rapport ‘Sociale veiligheid ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De internaten pogen de jongeren via disciplinering en groepsdruk her op te voeden. Delinquente jongeren die een ambulant programma doorlopen recidiveren na afloop echter minder dan jongeren die een programma achter gesloten deuren doorlopen. Een van de gezinsinterventies die uit onderzoek als meest effectief naar voren komen, is de multisysteemtherapie (MST). Hierbij wordt aandacht besteed aan allerlei domeinen die een centrale rol spelen in het dagelijks leven van de jongeren zoals de school en het gezin.

Verder blijkt niet-strafrechtelijk ingrijpen bij overlast of minder ernstige criminaliteit beter te werken dan hard optreden. Vooral bij minderjarigen kan een justitiële afhandeling averechts uitpakken, doordat een strafblad stigmatiseert, en de drempel om opnieuw delicten te plegen kan verlagen.


Maart 2010

Inburgering Glenn Mill gestopt

Toen ook vermomming tot De Sprint niet passend bleek

NB: Onderstaande tekst is overgenomen van de website van de Hoenderloo groep

De Hoenderloo Groep stopt met behandelprogramma op De Sprint

De Hoenderloo Groep heeft het besluit genomen om op korte termijn te stoppen met haar behandelprogramma op De Sprint. In de praktijk van nu blijkt dat onderdelen van de groepsdynamische interventie niet passen binnen de kaders van de nieuwe wet op de gesloten jeugdzorg. Ook bestaat sinds 1 januari 2010 de volledige acceptatieplicht om alle jongeren op te nemen vanuit de gesloten jeugdzorg, dus ook jongeren voor wie het programma minder geschikt is.

De Hoenderloo Groep was al in gesprek met het Ministerie over een afbouw van het behandelprogramma binnen de JeugdzorgPlus op De Sprint gegeven de blijvende leegstand, als gevolg van een verminderde vraag en een nieuwe regio-indeling. Daarbij kwam dat De Hoenderloo Groep ook constateerde dat het programma op onderdelen niet uitvoerbaar bleek binnen de wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg. Ook de Inspectie constateerde dit bij haar entreetoets. Op dit moment ligt het conceptrapport van de Inspectie voor commentaar bij ons voor. Hierin zet de Inspectie vraagtekens bij de geboden kwaliteit en stelt daarnaast een aantal tekortkomingen vast die verweven zijn met de groepsdynamische aanpak. Dit alles heeft het besluit van de directie versneld.

De Hoenderloo Groep betreurt dat het wettelijk kader voor haar behandelprogramma voor jeugdgroepen die overlast veroorzaken en die niet meer bereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening ontbreekt. Hoewel zij nog steeds achter de methodiek van De Sprint staat, kan zij deze niet toepassen binnen de huidige wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg. De Hoenderloo Groep is van mening dat een deel van de oplossing van dit groeiend maatschappelijk probleem voorhanden is, maar het kader voor de uitvoering ontbreekt. Daarover wil De Hoenderloo Groep met de overheid en het maatschappelijk veld in gesprek blijven.

De directie van De Hoenderloo Groep realiseert zich de impact voor de organisatie en medewerkers en bezint zich nog op de praktische uitwerking van deze stap. Zij zal zich inspannen om de medewerkers van De Sprint voor de organisatie te behouden. Op De Sprint worden op dit moment 46 jongens behandeld, die allemaal onderwijs volgen. Om het schooljaar goed af te ronden, is besloten om 1 juli als sluitingsdatum van De Sprint aan te houden. Alle jongeren die op 1 juli nog verblijven op De Sprint wordt een passend behandelprogramma geboden in een ander onderdeel van De Hoenderloo Groep op de locatie Kop van Deelen, dat in aanpak afwijkt van De Sprint.

2008 Weg er Mee!

Natuurlijk ga ik met je mee!

Stoom komt uit de oren van mijn buurvrouw. Ze heeft een kind met een handicap en grote ontwikkelingsachterstand. Ze heeft een brief ontvangen waarin staat dat als er binnen 2 weken geen reactie is, MEE zich genoodzaakt voelt een gesprek aan te gaan met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) omdat zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van haar kind.

En dat terwijl de buurvrouw juist zelf om hulp heeft gevraagd. De buurvrouw is verwezen naar MEE voor advies en begeleiding ten aanzien van de omgang met de ontwikkelingsachterstand en het moeilijke gedrag. De hulpvraag van de buurvrouw staat keurig in het dossier: “wat kan ik mijn kind nog aanleren en hoe, ik wil alles er uithalen wat er in zit”. De buurvrouw wil praktische ondersteuning bij de begeleiding. De buurvrouw heeft de kennis niet, kent de mogelijkheden niet. De buurvrouw voelt zich machteloos en ziet door de bomen het bos niet meer. MEE geeft zeer vriendelijk informatie over instanties, indicaties, procedures, regelingen. Het bos wordt voor de buurvrouw alleen maar ondoordringbaarder. De buurvrouw wordt met nog meer kluiten het bos ingestuurd. De hulp komt niet tot stand, de situatie thuis is regelmatig onhoudbaar.

De postbode zag het iedere dag. Met toestemming van de buurvrouw heeft de postbode het AMK al verzocht iets te doen.

MEE voelt zich in het nauw met enerzijds de klacht van de buurvrouw en anderzijds het AMK in de nek. MEE beroept zich er op dat de vraag van de ouders niet duidelijk wordt, het contact soms lastig is e.d. MEE is niet in staat de belangen van het kind de eerste overweging te laten zijn (rechten van het kind). MEE blijft zich focussen op de ouders en dreigt nu zelfs met het AMK. De buurvrouw gaat in gesprek met het AMK. De hulp komt tot stand.

Kan justitie ook medewerkers van instanties aanklagen voor passief en nalatig handelen als er nog geen dood kind is ?

Weg er Mee!


Lees onderstaand persbericht van MEE

Het bestaan van MEE staat ter discussie

Persberichten;

2 April 2010

Positie van mensen met een beperking sterk verzwakt door bezuinigingsvoorstellen.
Het voorstel van de heroverweging langdurige zorg wordt gepresenteerd als een bezuiniging, maar zal uiteindelijk leiden tot een veel groter beroep op duurdere zorg en regelingen. Mensen met een beperking worden sterk op zichzelf teruggeworpen door te bezuinigen op de begeleiding vanuit de AWBZ. Tegelijkertijd wordt de ondersteuning die ze dan juist nodig hebben helemaal afgebouwd.

De cliëntondersteuning van MEE wordt in de voorstellen afgeschilderd als informatiefunctie, terwijl de focus van MEE ligt op het versterken van de eigen kracht van de cliënt en hun sociaal netwerk. En dit is juist nodig als mensen met een beperking geraakt worden door bezuinigingen. Niet alleen in het voorstel voor de langdurige zorg, maar ook in andere voorstellen zoals bij het voorstel “op afstand van de arbeidsmarkt”, worden de kwetsbaren in onze samenleving zwaar geraakt.

MEE ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking met vraagstukken op het gebied van opvoeding, onderwijs, arbeid, financiën en wonen. De cliëntondersteuning van MEE werkt preventief en voorkomt dat mensen in een latere fase een beroep moeten doen op duurdere vormen van ondersteuning en zorg. Als de cliëntondersteuning vervalt, leidt dit tot onevenredige meerkosten voor onder andere speciaal onderwijs, Wajong-uitkeringen, AWBZ-zorg en jeugdzorg.

“Juist in tijden van bezuinigingen is het noodzakelijk dat mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen hun kracht te benutten. Professionele cliëntondersteuning versterkt de eigen kracht en de zelfredzaamheid en mobiliseert ook het sociaal netwerk om de cliënt heen. Vroegsignalering en de juiste cliëntversterking maken dat zij zich vaak goed redden zonder een beroep te hoeven doen op zwaardere vormen van ondersteuning of zorg. MEE heeft een grotere preventieve werking”,

zegt Auke Blom, waarnemend directeur MEE Nederland.