Categorie: Angst Regeert

Ieder kind is er één en heeft het recht om op een plek te wonen waar hij mag zijn wie hij is, ruimte en steun krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, zich goed en thuis voelt en contact kan hebben met familie en vrienden, inspraak heeft en niet bang hoeft te zijn.

15 – Leren van Calamiteiten

“De gezamenlijke inspecties herkennen een aantal patronen in de onderzochte calamiteiten. Men constateert dat er soms onvoldoende zicht is op de veiligheid van kinderen omdat professionals zich onvoldoende realiseren wat de gevolgen zijn van de problemen bij ouders voor de veiligheid van de kinderen. Een verkokerde blik, beperkt zicht van betrokken professionals op de totale omvang en samenhang van de problematiek en het ontbreken van een integraal plan bij professionals, maar ook het ontbreken van een “kindcheck” en/of niet juist omgaan met kindsignalen door professionals zijn patronen die vaak terug komen in de onderzochte casussen.”

Het rapport gaat o.a. in op;

  • Volwassen problematiek is kind problematiek
  • Bredere focus nodig
  • Aan- en afwezigheid van kindsignalen
  • De rol van school en de thuissituatie
  • Veiligheid breder opvatten dan fysieke mishandeling of verwaarlozing
  • Vrijwillig is niet vrijblijvend, te laat opschalen, ontbreken van afspraken bij afschalen
  • Onderschatten chronische problematiek bv verstandelijke beperkingen bij kinderen in het gezin
  • Overschatting ‘eigen kracht’
  • Patronen herkennen
  • Zorgmijden

Al deze punten komen ook terug in de klachten van Femke & Gerben. Zij blijven als melders en opa en stief oma roepende in de woestijn.
Wellicht kan dit rapport aanleiding zijn om professionals bij elkaar te brengen in het belang van kinderen.
Wellicht kan dit rapport helpen om te reflecteren en over de eigen schaduw heen te springen in het belang van kinderen. Hoop doet leven.

Zie het rapport op Jeugdinspecties.nl


Het Klokhuis – Liedje over je droomhuis