2008 Glen Mills

Beste Glen Mills

Problemen met je verblijfstatus. Onvoldoende ingeburgerd. Te hard, te ondoorzichtig, te fysiek. Er wordt geopperd dit op te lossen door jou gesloten te plaatsen. In een gesloten inrichting is een machtsgevoelig en hiërarchisch systeem blijkbaar minder erg. Het gaat om wetten, regels en procedures. Hier gaan we ver in. We vinden het van belang om de rechten en belangen van minderjarigen te waarborgen. We doen alles voor een veilig leef- en behandelklimaat. We evalueren en stellen het aanpassen van wetten, toelichtingen en regelingen centraal. We proberen opvoeden en behandelen te persen in juridische en wiskundige voorschriften. De samenleving moet maakbaar worden.

Hoezo uniek kind centraal? Hoezo recht op doorzichtig behandelplan op maat? Hoezo mensenwerk? De deur waar de jongere binnenkomt, is belangrijker dan de jongere zelf. Is je gedrag ingewikkeld maar ben je nog uit de handen van de politie gebleven dan volg je de civiele weg naar jeugdzorg. Ben je (zo dom geweest om) in de handen van de politie te komen dan volg je de strafrechtelijke weg. Jeugdzorg en justitie nemen verantwoordelijkheid voor de inburgering van deze jongeren. Twee wegen die naar het paradijs moeten leiden.

Jij, Glenn Mills, bent er nu verantwoordelijk voor dat het goed komt. Jij moet deze jongeren tot keurige burgers vormen. Wij geven met wetten, toelichtingen en regelingen de kaders aan waarbinnen jij dit moet doen. En als de jongere toch weer de fout in gaat is het jouw schuld. Jij hebt het dan niet goed gedaan. We gaan er vanuit dat jij alles wat in jaren is ontstaan bij deze jongeren, alles wat zij tegen komen in de samenleving kan beïnvloeden, opdat het goed gaat. Wil je je witte streep niet inruilen voor een muur, past dat niet in de methodiek? Je zult moeten kiezen of open en handjes op de rug of gesloten met de mogelijkheid fysiek in te grijpen. Wil jij voor de jongere kiezen? Methodiek ? Behandeling op maat?

Sterkte met inburgeren!

Heropvoedingskampen voor jongeren werken vaak averechts

11 juli 2008 (Op site NJI rapport te downloaden)

Behandeling in heropvoedingskampen en internaten verhoogt de kans dat delinquente jongeren opnieuw de fout ingaan. Dat blijkt uit het rapport ‘Sociale veiligheid ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De internaten pogen de jongeren via disciplinering en groepsdruk her op te voeden. Delinquente jongeren die een ambulant programma doorlopen recidiveren na afloop echter minder dan jongeren die een programma achter gesloten deuren doorlopen. Een van de gezinsinterventies die uit onderzoek als meest effectief naar voren komen, is de multisysteemtherapie (MST). Hierbij wordt aandacht besteed aan allerlei domeinen die een centrale rol spelen in het dagelijks leven van de jongeren zoals de school en het gezin.

Verder blijkt niet-strafrechtelijk ingrijpen bij overlast of minder ernstige criminaliteit beter te werken dan hard optreden. Vooral bij minderjarigen kan een justitiële afhandeling averechts uitpakken, doordat een strafblad stigmatiseert, en de drempel om opnieuw delicten te plegen kan verlagen.


Maart 2010

Inburgering Glenn Mill gestopt

Toen ook vermomming tot De Sprint niet passend bleek

NB: Onderstaande tekst is overgenomen van de website van de Hoenderloo groep

De Hoenderloo Groep stopt met behandelprogramma op De Sprint

De Hoenderloo Groep heeft het besluit genomen om op korte termijn te stoppen met haar behandelprogramma op De Sprint. In de praktijk van nu blijkt dat onderdelen van de groepsdynamische interventie niet passen binnen de kaders van de nieuwe wet op de gesloten jeugdzorg. Ook bestaat sinds 1 januari 2010 de volledige acceptatieplicht om alle jongeren op te nemen vanuit de gesloten jeugdzorg, dus ook jongeren voor wie het programma minder geschikt is.

De Hoenderloo Groep was al in gesprek met het Ministerie over een afbouw van het behandelprogramma binnen de JeugdzorgPlus op De Sprint gegeven de blijvende leegstand, als gevolg van een verminderde vraag en een nieuwe regio-indeling. Daarbij kwam dat De Hoenderloo Groep ook constateerde dat het programma op onderdelen niet uitvoerbaar bleek binnen de wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg. Ook de Inspectie constateerde dit bij haar entreetoets. Op dit moment ligt het conceptrapport van de Inspectie voor commentaar bij ons voor. Hierin zet de Inspectie vraagtekens bij de geboden kwaliteit en stelt daarnaast een aantal tekortkomingen vast die verweven zijn met de groepsdynamische aanpak. Dit alles heeft het besluit van de directie versneld.

De Hoenderloo Groep betreurt dat het wettelijk kader voor haar behandelprogramma voor jeugdgroepen die overlast veroorzaken en die niet meer bereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening ontbreekt. Hoewel zij nog steeds achter de methodiek van De Sprint staat, kan zij deze niet toepassen binnen de huidige wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg. De Hoenderloo Groep is van mening dat een deel van de oplossing van dit groeiend maatschappelijk probleem voorhanden is, maar het kader voor de uitvoering ontbreekt. Daarover wil De Hoenderloo Groep met de overheid en het maatschappelijk veld in gesprek blijven.

De directie van De Hoenderloo Groep realiseert zich de impact voor de organisatie en medewerkers en bezint zich nog op de praktische uitwerking van deze stap. Zij zal zich inspannen om de medewerkers van De Sprint voor de organisatie te behouden. Op De Sprint worden op dit moment 46 jongens behandeld, die allemaal onderwijs volgen. Om het schooljaar goed af te ronden, is besloten om 1 juli als sluitingsdatum van De Sprint aan te houden. Alle jongeren die op 1 juli nog verblijven op De Sprint wordt een passend behandelprogramma geboden in een ander onderdeel van De Hoenderloo Groep op de locatie Kop van Deelen, dat in aanpak afwijkt van De Sprint.